Financiering

Het sociaal sectoraal pensioenstelsel dat verplicht van toepassing is op de arbeiders en arbeidsters van de sector schoonmaak wordt uitsluitend met werkgeversbijdragen gefinancierd. De totale kost voor de werkgever bedraagt 1,50% op de aan de RSZ aangegeven lonen aan 108% vanaf 1 januari 2008. Deze 1,50 % splitst zich uit als volgt:

1,32 % 1,30 % pensioentoezegging + 0,02 % werkingskosten
0,06 % solidariteitsluik = 4,42 % van 1,32
0,12 %  door de RSZ te innen taks = 8,86 % van 1,32
1,50 %  

Deze bijdrage wordt rechtstreeks geïnd door de RSZ, ten aanzien van alle werkgevers die onder het Paritair Comité voor de schoonmaak ressorteren – zonder opting out.