Sociaal Sectoraal Pensioenstelsel PC 121

  • Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (WAP) - B.S. - 15/05/2003
  • K.B. van 14 november 2003 betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers bedoeld bij koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust‐ en overlevingspensioen voor werknemers en aan de personen bedoeld in artikel 32, eerste lid, 1° en 2° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, tewerkgesteld buiten een arbeidsovereenkomst (KB 69) - B.S. - 14/11/2003
  • CAO van 30 november 2006 betreffende de oprichting van het sectoraal pensioenfonds voor de 2de pensioenpijler voor de arbeiders van de schoonmaaksector, gewijzigd bij CAO van 26 september 2008 - B.S. - 04/07/2007
  • CAO van 11 oktober 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 1968 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van de statuten, aanvulling van de artikels 13 en 13bis en invoeging van een artikel 13ter - B.S.