Werkloosheid

Voorwaarden

 • in werkloosheid zijn gesteld door een schoonmaakbedrijf
 • van werkloosheidsuitkeringen genieten
 • recht hebben gehad op een eindejaarspremie in december van het jaar voorafgaande aan de werkloosheid (indien de werknemer geen recht had op een eindejaarspremie, de loonfiches of de individuele rekening bijvoegen om aan te tonen dat hij voor de werkloosheidsaanvang en in de sector, een brutoloon van minstens het loon van de categorie 1A van de maand januari van de referteperiode van de EJP x 3 x 60, afgerond op het lagere tiental heeft verdiend)
 • de reden van werkloosheid heeft geen belang (indien de werkloosheid het gevolg is van een ontslag om economische reden, kan het aangewezen zijn de tussenkomst in geval van ontslag om economische reden aan te vragen) 

Procedure

Het aanvraagformulier vermeldt de volgende inlichtingen:

 • NRN en identiteit van de werknemer
 • stempel van de vakbond (voor de gesyndiceerde werknemer)
 • bankrekeningnummer (onontbeerlijk voor de niet-gesyndiceerde werknemer)
 • de werkgever vermeldt: 
  - de datum van de werkloosheidsaanvang
  - de aard van de werkloosheid
  - de reden van de werkloosheid
 • het betaalorganisme van werkloosheidsuitkeringen vermeldt:
  - de periode betreffende de werkloosheid
  - aantal vergoede dagen 

Geautomatiseerde procedure

Vanaf 1 januari 2016, wordt de uitbetaling van de tussenkomst voor tijdelijke werkloosheid geautomatiseerd (koppeling ASR – DMFA). De bovenstaande procedure via aanvraagformulier blijft van kracht voor

 • volledige werkloosheid met verlies van betrekking, dus na ontslag
 • inkomstgarantie uitkering IGU

Tussenkomst

 • forfaitaire bedrag van 2,5940 € per uur (op 1 januari 2020)
 • maximum van 730 uren per kalenderjaar
 • percentage van de inhouding voor bedrijfsvoorheffing: 20 %
 • geen cumulatie met de tussenkomst in geval van economisch ontslag, behalve indien de werknemer tijdens een tussenkomst in geval van economisch ontslag omwille van een vermindering van de werkrooster of een vermindering van loonvoet, een periode van tijdelijke werkloosheid ondergaat
 • na een periode, vergoed door een tussenkomst in geval van economisch ontslag omwille van verlies van betrekking, kan de werknemer een tussenkomst bij werkloosheid van 120 dagen ontvangen, indien hij een anciënniteit van minstens 5 jaar in de sector kan bewijzen 

Invloed eenheidsstatuut

Door de invoering van het eenheidsstatuut, is het SFSOO verplicht vanaf 1 juli 2015, de tussenkomst ten last van het SFSOO te beperken tot het gedeelte bovenop het verschil in de ontslagkost voor de werkgever. Deze bepalingen zijn van toepassing voor elk ontslag met verlies van betrekking en elke vermindering van uurrooster of van uurloon.