Langdurige ziekte

Voorwaarden

 • in dienst zijn van een schoonmaakbedrijf op de eerste ziektedag
 • voor de eerste ziektedag en geteld vanaf de eerste dag van de ziekte effectieve prestaties van minstens 6 maanden bewijzen 

Procedure

Het aanvraagformulier vermeldt de volgende inlichtingen:

 • NRN en identiteit van de werknemer
 • stempel van de vakbond (voor de gesyndiceerde werknemer)
 • bankrekeningnummer (onontbeerlijk voor de niet-gesyndiceerde werknemer)
 • datum van indiensttreding en uitdiensttreding (eventueel)
 • prestaties (brutoloon en aantal dagen) van het trimester voorafgaande aan de ziekte
 • attest van het ziekenfonds met vermelding van het aantal vergoede dagen en het bedrag van de dagelijkse vergoeding (+ de periode gedekt door het gewaarborgd weekloon, de periode van bevallingsrust en de periode van het wettelijk jaarlijks verlof) 

Tussenkomst 

 • vanaf de eerste dag van de 2de maand
 • 40 % van ziekenfondstussenkomst
 • beperkt tot het bruto loonverlies
 • maximum van 6 maanden of een jaar afhankelijk van de effectief gewerkte periode voor de ziekte

  6 maanden tussenkomst maximum 6 maanden (156 dagen)
  1 jaar tussenkomst maximum 1 jaar (288 dagen)
 • het aantal vergoede dagen wordt in systeem 6 dagen per week gerekend
 • het bruto dagloon wordt door middel van de door werkgever opgegeven inlichtingen bepaald en wordt ook in systeem 6 dagen per week berekend
 • geen vergoeding gedurende de bevallingsrust en het wettelijk jaarlijks verlof
 • het percentage van de inhouding voor bedrijfsvoorheffing = percentage verschuldigd op andere vergoedingen en toelagen

  bruto jaarloon = dagvergoeding x 1200
 • om de arbeiders die regelmatig in economisch werkloosheid gesteld worden niet te benadelen, moet het effectieve werk van 6 maanden bereikt worden in de loop van de 12 maanden voorafgaande aan de ziekte en het effectieve werk van 12 maanden in de loop van de 24 voorafgaande maanden
 • Opgelet: in geval van ziekte aansluitend op een arbeidsongeval en die het gevolg is van dit arbeidsongeval, komt het sociaal fonds tussen vanaf de eerste dag vergoed door het ziekenfonds en komen de prestaties voorafgaande aan het arbeidsongeval in aanmerking om de anciënniteitvoorwaarde te bepalen